Hatályos: 2020. január 1.
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)a FreshApp.hu oldalt üzemelteti a  B-Labs Group Bt.  (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a B-Labs.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait, kötelezettségeit, a létre jövő szerződés megkötésének folyamatát és a szolgáltatások tartalmát meghatározza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).
Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a B-Labs.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.
Szolgáltató Adatai:

  • B-Labs Group Bt.
  • Székhely és levelezési cím: 5530 Vésztő, Kossuth Lajos utca 108.
  • Nyilvántartási szám: 
  • Adószám: 26688727-1-04
  • Cégjegyzékszám: 04 06 009414
  • Bankszámlaszám: 11733209-21452969
  • Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 1.7
  • Telefonszáma: +36 30 485 7488
  • Email cím: info@b-labs.hu

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a freshapp.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal), illetve elektronikus levelezésen keresztül történik.
Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A freshapp.hu weboldalon keresztül történő szolgáltatások igénybevételét az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Elkertv.”) szabályozza.
1.2. A B-Labs.hu weboldalon keresztül történő szolgáltatás igénybevétele elektronikus úton leadott megbízással lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. Az ÁSZF a szerződéskötés során keletkezett árajánlattal, szolgáltatási szerződéssel, számlákkal és minden egyéb az adott szolgáltatásra vonatkozó dokumentumokkal összhangban értelmezhetők. Amennyiben jelen ÁSZF és a Felek egyedi megállapodása egymástól eltér, minden esetben a Felek egyedi megállapodása az irányadó.
1.3. A megbízás létrejöttét követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség.
A Felek között a szolgáltatás igénybevételével magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.
1.4. A szerződés nyelve magyar.
1.5. A freshapp.hu weboldal szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. 
1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
1.7. Ügyfélszolgálat elérhetőségei
• Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: munkanapokon 10:00-17:00-ig
• Telefon: +36 30 485 7488
• Internet cím: https:// freshapp.hu
• E-mail: info@freshapp.hu

 

2. KAPCSOLATFELVÉTEL
Az Ügyfél a Weboldalon keresztül leadott ajánlatkérésével kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
3. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG
3.1. A szolgáltatási szerződés, illetve az árajánlat elfogadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.
A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
4. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
4.1. A Szolgáltató vállalja, hogy a Felek között létrejövő szolgáltatási szerződésnek és jelen ÁSZF-nek megfelelő módon az Ügyfél részére elvégzi az Ügyfél által kiválasztott szolgáltatásokat. A Szolgáltató által vállalt szolgáltatások: mobil alkalmazás fejlesztés, webfejlesztés, webdesign és egyéb grafikai szolgáltatások, egyedi szoftver fejlesztés, valamint közösségi média menedzsment.

5. SZERZŐDÉSKÖTÉS FOLYAMATA
5.1. A szerződés létrejöttéhez szükséges, hogy az Ügyfél a Szolgáltató weboldalán (https:// freshapp.hu) a kapcsolati űrlapot kitöltse, vagy a weboldalon megtalálható további elérhetőségek valamelyikén jelezze együttműködési szándékát.
Az űrlap kitöltésével az Ügyfél kijelenti, hogy a valóságnak megfelelő adatokat ad meg, ennek eleget nem tétel esetére, az ebből eredő károkért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.
Az ajánlatkérést követően a Szolgáltató 3 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel, és a megrendelt szolgáltatás tárgyában, a megbízás határidejében, valamint a szolgáltatás díjában megállapodnak.
A szolgáltatási szerződést a Szolgáltató megküldi az Ügyfélnek, aki 5 munkanapon belül köteles azt aláírva és beszkennelve visszaküldeni a Szolgáltatónak. A Szolgáltató további maximum 3 munkanapon belüli visszaigazoló elektronikus levelével a szerződés létrejöttnek tekintendő.
6. TELJESÍTÉS MÓDJA
6.1. A Szolgáltató a szerződés létrejöttét követően megkezdi a szerződés tárgyának teljesítését, amikor a munkavégzéshez szükséges anyagok (pl. színkódok, arculati elemek, logók, képek, szövegek, stb.) a megfelelő formátumban elküldésre kerültek részére.
Ezen időponttól számított 7 napon belül a Szolgáltató az első látványtervet bemutatja az Ügyfélnek.
A szerződés létrejöttét követő 3 munkanapon belül a Szolgáltató pro forma számlát állít ki az Ügyfél részére, a szerzésben rögzítettek alapján. Az Ügyfél a pro forma számlát a kiállítást követő 8 napon belül, átutalás útján köteles kiegyenlíteni. A kiegyenlítést követően a Szolgáltató az Ügyfél részére eljuttatja a számlát.
6.2. Az Ügyfél az átadott első látványterv megfelelőségét megvizsgálja, és észrevételeit a Szolgáltatónak megküldi. Ezt követően a Szolgáltató elkészíti a látványterv második változatát, és az Ügyfél részére átadja. A Szolgáltató az Ügyfél által megjelölt valamennyi hiányosságot orvosolja.
6.3. A Szolgáltató az elkészült szolgáltatásról kiállítja a számlát vagy pro forma számlát, melyet az Ügyfél 8 napon belül köteles megfizetni. A kiegyenlítést követően a Szolgáltató az Ügyfél részére eljuttatja a számlát. A Szolgáltató bankszámláján a megbízási díj jóváírásától számított 3 munkanapon belül az elkészült szolgáltatást az Ügyfél részére a szerződésben megállapodott módon átadja.
6.4. A Szolgáltató szolgáltatásának, mint szellemi termékének tulajdonjoga csak és kizárólag a teljes megbízási díj megfizetését követően száll át az Ügyfélre. A Szolgáltató szellemi termékének tulajdonjoga a teljes megbízási díj megfizetéséig a Szolgáltatót illeti meg.
7. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
7.1. Folyamatos szolgáltatás esetében a szerződés megszűnik az abban meghatározott idő elteltével.
7.2. Eseti szolgáltatás igénybevétele esetén a szerződés megszűnik a szolgáltatás teljesítésével, valamint a teljes megbízási díj kiegyenlítésével.
7.3. A szerződés megszűnik, ha a felek erről közösen megegyeznek.
7.4. Bármely fél 10 munkanapot meghaladó késedelembe esik, a másik fél jogosult indoklás nélkül felmondani a szerződést.

 

8. FELELŐSSÉG A WEBOLDALON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKÉRT
8.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
8.2. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
8.3. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
8.4. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el.
Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.
9. FELELŐSSÉG A SZOLGÁLTATÁSÉRT
9.1. Minden rendelkezésre bocsátott tartalomért, amely feltöltésre került kizárólag az Ügyfél tartozik felelősséggel.
10. SZERZŐI JOGOK
10.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll.
Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
10.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.
A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
10.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.
A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
11.1. A B-Labs.hu weboldal PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.
11.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja.

 

VISSZA